Mis on kaubamärk?

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Intellektuaalset omandit on võimalik kaitsta erinevate vahenditega, mis kipuvad aga omavahel tihti segamini minema. Sagedasti aetakse omavahel segamini kaubamärk ja disainilahendus ( toote või selle osa välimus). Seetõttu vaatame selles blogipostituses lähemalt, mis ikkagi on kaubamärk ja mida see kaitseb.
 

Kaubamärk ei kaitse sinu ettevõtte loodud toodete disainilahendusi, vaid on graafiliselt kujutatav tähistus, tavapäraselt ettevõtte logo. Selle abil saab tarbija aru, et toodet pakub mingi kindel ettevõte ning just kaubamärk eristab sinu toodet konkurentidest. Seega tagab kaubamärk seda, et mõni teine ettevõtte ei kasuta sinuga sama või sarnast tähistust oma toodete reklaamimiseks ja turustamiseks.
 

On olemas eri kaubamärgitüüpe. Nii on näiteks võimalik, et kaubamärk on üksnes sõna või tähelühend. Samas võib kaubamärk olla kombinatsioon mingisugusest pildist või kujutisest või üksnes kujutis, kolmemõõtmeline tähis või hoopiski helimärk ehk siis heli, mida on võimalik kujutada ka noodikirjas.
 

Sarnaselt disainilahendusele on kaubamärgi registreerimise puhul vajalik ka esmalt määratleda, millist geograafilist piirkonda sinu äritegevus hõlmab. Võimalik on registreerida nii Eesti-siseselt kui ka Euroopa Liidu siseselt kehtiv kaubamärk.
 

Tänu kaubamärgile on võimalik tagada terviklik kaitse ka oma toodetele. Seda võimalust kasutatakse paljude suurte tootemarkide, näiteks Louis Vuitton’i puhul, kus kaubamärk on trükitud üle kogu toote.
 

Samuti on kaubamärgi registreerimise teemal oluline rõhutada, et see on mõttekas juhul, kui on plaan ka kaubamärki kasutada. Kaubamärgi seadusest tuleneb lausa võimalus huvitatud isikule taotleda kaubamärgi omaniku õiguste lõppemist juhul, kui kaubamärki pole viie aasta jooksul ilma mõjuva põhjuseta kasutatud.
 

Näiteks on ka Eesti Riigikohus arutanud kaasust, kus hageja, kelleks oli äriühing nimega INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), esitas hagi kostja FFAUF S.A. vastu rahvusvahelise kaubamärgi „LE DELIZIE ZARA” ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks. Industria de diseno Textil S.A.väitis kohtus, et tema kaubamärk on üldtuntud ning ta on avaldanud soovi registreerida see mitmes Euroopa Ühenduse kaubamärkide klassis. Samuti ei ole FFAUF S.A. enda kaubamärki alates 28. novembrist 2007 Eestis kasutanud. FF AUF S.A. vaidles vastu põhjendusega, et antud firma pole enda kaubamärki (ZARA) kasutanud muudel juhtudel kui riiete puhul. Riigikohus on selles kaasuses leidnud, et isik on asjast huvitatud juba juhul, kui on esitanud taotluse vaidlusaluse kaubamärgiga identse või sarnase tähise registreerimiseks samaliigiliste kaupade või teenuste osas, mille suhtes on vaidlusalune kaubamärk kaitstud, või kui isikule kuulub vaidlusaluse kaubamärgiga sarnane tähis samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks. Sellest tulenevalt kaotas FFAUF S.A. kaubamärgi õiguse kategooriates, milles ta ei suutnud kaubamärgi reaalselt kasutamist tõendada.
 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui otsustad valida registreeritava intellektuaalse omandi kaitse vahendi ja maksad selle eest ka tasu, siis tee endale selgeks, millist kaitset valitud vahend pakub ning mis tingimustel.


No Comments

Comments are closed.